Zoeken

Interview over de stakeholderperceptie

28 januari 2022

Artboard

We hebben Anne-Mette Jørgensen en George Wurpel van MSG Sustainable Stategies geïnterviewd. Zij leiden de werkzaamheden in het kader van het North Sea Energy-programma op het gebied van maatschappelijke inbedding en stakeholderanalyse. MSG Sustainabloe Strategies is partner in het programma.

Wat is de belangrijkste uitdaging bij de maatschappelijke acceptatie van de integratie van het Noordzeesysteem?
De belangrijkste uitdaging is overeenstemming te bereiken tussen zeer verschillende belanghebbenden over nieuwe, grootschalige en onzekere ontwikkelingen die van cruciaal belang zijn voor de totstandbrenging van een duurzaam energiesysteem. Stakeholders hebben verschillende opvattingen over wat nu eigenlijk het probleem is waarvoor we een oplossing zoeken. En zelfs wanneer zij het eens zijn over het probleem, is er geen vast aantal oplossingen.

Waar zijn de betrokken partijen het over eens met betrekking tot de integratie van het Noordzeesysteem?
De meeste stakeholders zijn het eens over de energie- en klimaatdoelstellingen voor 2050. Ook is men het erover eens dat offshore-windenergie op de Noordzee een belangrijke rol zal spelen in de Europese energietransitie. Zij zijn het er ook over eens dat de ruimtelijke druk op de Noordzee hoog is, zodat efficiënt gebruik van de ruimte en innovatieve oplossingen gewenst zijn. Veel belanghebbenden beseffen dat de toenemende ruimtelijke druk meer samenwerking vergt.

George Wurpel | MSG Sustainable Strategies
Anne-Mette Jørgensen | MSG Sustainable Strategies

En wat zijn de verschillen van mening?
Die hebben vooral betrekking op de weg naar die langetermijndoelstellingen: Hoe snel kunnen en moeten we overstappen van gas op hernieuwbare energiebronnen? Wat is de rol van elektrificatie versus waterstof en Carbon Capture Storage System (CCS) bij het koolstofvrij maken? Hoe kunnen we het best een hoog niveau van energiezekerheid bereiken: door zelf energie te produceren, door ons te verzekeren van invoer van elders of door de vraag naar energie te beperken? Moeten we ons concentreren op het verminderen van onze eigen broeikasgasuitstoot of ook buurlanden daarbij helpen, bijvoorbeeld door CO2 te importeren voor opslag onder de Nederlandse Noordzee? En hoe moeten energie- en klimaatdoelstellingen worden geprioriteerd ten opzichte van bijvoorbeeld doelstellingen op het gebied van biodiversiteit en voedselproductie?

Wat zou uw belangrijkste advies zijn om met de betrokken partijen op de Noordzee samen te werken rond systeemintegratie?
Om de integratie van energiesystemen op de Noordzee verder te ontwikkelen, moeten we eerst en vooral de behoeften en bezorgdheden van de belanghebbenden echt begrijpen: vraag altijd, ga nooit uit van de veronderstelling. Luisteren naar andere belanghebbenden en openstaan voor oplossingen die ook bijdragen aan niet-energetische doelstellingen is fundamenteel voor een effectieve dialoog. Alleen dan kunnen we proberen een brug te slaan tussen de verschillende perspectieven die we in ons rapport hebben beschreven. En voor de Nòrth Sea Energy-programma in het bijzonder: speel in op de kennisbehoeften van externe belanghebbenden en help hen een gezamenlijke kennisbasis op te bouwen.