Zoeken

6 Energiesystemen in kaart brengen

Noordzee energiesysteem in kaart brengen en modelleren

In eerdere fases van het North Sea Energy programma lag de focus op het kwantificeren op nationaal niveau van het techno-economisch potentieel voor o.a. offshore windenergie, elektrificatie van aardgasproductie en waterstofproductie. Visualisering hiervan, inclusief mogelijke scenario's en ruimtelijke beperkingen, is weergegeven in de daarvoor ontwikkelde online North Sea Energy Atlas.

Het potentieel van alternatieve energietechnologieën - zoals geothermische energie en golf- en getijdenenergie - is nog niet onderzocht in het kader van North Sea Energy systeemintegratie. Daarbij is de verwachting dat energieopslag op grote schaal nodig zal zijn om de sterke variaties in de productie versus de vraag in evenwicht te brengen. Het offshore ontwikkelingspotentieel hiervan is nog niet geëvalueerd en geïntegreerd in de Atlas.

Onderzoek naar ruimtelijke potentieel voor alternatieve technologieën voor hernieuwbare energieproductie op de Noorzee

Analyse van het energiesysteem

De snel stijgende productie van windenergie en waterstof op de Noordzee zal invloed hebben op het systeem – transport, evenwicht in vraag en aanbod – en op de markt - prijsstelling van energiegrondstoffen. Dit heeft op zijn beurt ook weer invloed op het onshore energiesysteem in Noordwest Europa. De ontwikkeling van onshore wind- en zon en de ontwikkelingen in de industrie, mobiliteit en de warmtevraag in woningen, zijn kritische factoren voor de systeem- en marktintegratie. Zo kan de ontwikkeling van waterstof op land zorgen voor een alternatieve, moleculaire route (in de vorm van waterstof) voor offshore windenergie naar het onshore systeem en de markten.

Dit maakt dat er een sterke behoefte is om de Energy Atlas uit te breiden met de gegevens van andere Noordzeelanden. Daarnaast is er behoefte aan een functionaliteit om gebruikers een eigen kaart met gegevens en scenario's te laten samenstellen en deze aan te kunnen passen.

Onderzoeksdoelstellingen

Onderzoek naar technische en ruimtelijke potentieel voor alternatieve technologieën voor hernieuwbare energieproductie – zoals geothermische energie en golf- en getijdenenergie - en het identificeren van geografische locaties voor ontwikkeling.

Onderzoek naar het technisch-economisch en ruimtelijk potentieel voor grootschalige offshore opslag van energie (met name waterstof en synthetisch aardgas) in zoutcavernes en uitgeputte gasvelden.

Het ontwikkelen van nieuwe perspectieven en scenario's voor de planning van het Noordzee-domein. Gekeken wordt o.a. naar het energiesysteem en de marktdynamiek van offshore-systeemintegratie in de context van de Noordwest-Europese elektriciteits- en gasmarkt (inclusief toekomstige waterstof).

Verbeteren van de Energy Atlas voor data- en scenarioselectie en kijken naar een betere visualisatie ervan.

Onderzoeksactiviteiten