Zoeken

Update werkpakket ‘Ecologie’

15 juni 2022

Artboard

Het North Sea Energy programma werkt aan belangrijke en uitdagende veranderingen in ons energielandschap, of beter gezegd, in dit geval het zeelandschap. Naast technische, logistieke, maatschappelijke, juridische en bestuurlijke uitdagingen, zijn er ook uitdagingen die te maken hebben met de ecologie van de Noordzee. In de loop van de geschiedenis heeft onze Noordzee verschillende grote ecologische veranderingen ondergaan. Sommige daarvan zijn het gevolg van natuurlijke verschijnselen zoals veranderingen in het klimaat en de geologie, andere hebben een antropologische oorzaak, zoals commerciële visserij, scheepvaart en grondstofwinning. Nu en in de komende decennia zullen grootschalige veranderingen in de Noordzee, zoals de ontwikkeling van offshore-windmolenparken en toekomstige energiehubs, het zeegezicht opnieuw veranderen.

Zoals bij elke transitie kunnen sommige negatieve gevolgen hebben, terwijl andere kansen op groei kunnen bieden. Sommige van de aan de energietransitie gerelateerde veranderingen in het ecosysteem van de Noordzee zijn duidelijk, zoals de effecten van offshore-windmolenparken op vogels. Andere zijn subtieler en moeilijker te voorspellen, zoals veranderingen in de beschikbaarheid van voedsel voor zeeleven als gevolg van wijzigingen in de oceanografische omstandigheden door verschuivingen in stromingen, nutriëntencycli en stratificatiepatronen (stratificatie is de scheiding tussen verschillende lagen in de waterkolom als gevolg van verschillen in temperatuur of zoutgehalte). Veranderingen in deze omstandigheden kunnen het ecosysteem van de Noordzee op verschillende manieren beïnvloeden. Enkele voorbeelden zijn verschuivingen in populaties, rekrutering van larven, broed-, voedings- en migratielocaties van soorten, die zowel positieve als negatieve effecten kunnen hebben (of beide).

De effecten op de mariene ecologie en het zeeleven zijn vaak moeilijk te meten en nog complexer te voorspellen. Niettemin is er reeds veel belangrijk en relevant onderzoek verricht of in uitvoering. Binnen deze fase van het NSE-programma werkt werkpakket Ecologie aan een inventarisatie en samenvatting van relevant wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van de besluitvorming voor ruimtelijke ordening en ontmantelingsscenario's van offshore platforms. Dit doen we door ecologische lagen toe te voegen aan de Noordzee Energie Atlas en door opties te onderzoeken om de ecologische waarde van bestaande offshore structuren te bepalen. Deze resultaten bieden een startpunt en platform voor verder onderzoek naar de effecten en kansen voor de natuur.